چند درصد کنکور از سال دوازدهم است

Comments · 317 Views

چند درصد کنکور از سال دوازدهم است

یک سوال دانش اموزان در خصوص تعداد سوالات کنکور از هرپایه این است که درصد سوالات کنکور سال دوازدهم یازدهم و دهم  چقدر است ؟

طبق بودجه بندی های سال ها و سنوات گذشته حداقل تعداد سوالات از سال دوازدهم 60 درصد بوده است و در دروس عمومی این مقدار کمتر و بین کتاب ها تقسیم شده است

بزودی جدول بارم بندی سوالات سنوات گذشته در این مقاله اپدیت میشود 

 

متن را باز کن